T??p bebek uygulamalar??n??n ilk ba??lad?????? y??llardan itibaren T??p Bebek tedavisinde ama?? maksimum say??da yumurta elde etmek ve se??ip transfer etmeye uygun ??ok say??da embriyoya ula??makt??r. ??ok say??da embriyo elde etmek i??in yap??lan tedaviler zorluklar??n?? da yan??nda getirmi??tir. ??zellikle tedavilerde yumurtal??klar??n a????r?? uyar??lmas??, fazla embriyo elde etmek i??in y??ksek doz ila?? uygulamas?? ve maliyet,yine fazla embriyo transferi sonucu ??o??ul gebelikler, transfer edilemeyen embriyolar??n saklanmas?? ya da bu embriyolar??n saklanamamas?? yani zayi olmas?? ciddi ??ekilde problem olu??turmaktad??r. Yine ??lkemizde ??ubat ay??ndan itibaren tek embriyo transferinin yasal zorunluluk olmas?? biz t??p bebek uygulay??c??lar??n?? farkl?? tedavi y??ntemlerine y??neltti. Hasta dostu tedaviler art??k minimum t??p bebek(Mild IVF) uygulamalar??na kaym????t??r.

Bu y??ntemlerin ba????nda;

  • IUI (Invitromaturasyon)
  • Natural siklus IVF (NIVF)
  • Kontrollu natural IVF (CNIVF)
  • Minimal Stimulasyon IVF (MsIUI) gibi teknikler gelmektedir.

Invitromaturasyon (IVM)

1990???l?? y??llar??n sonlar??ndan ba??layarak kullan??lmaya ba??lanm????t??r. IVM???de k??sa s??reli ila?? kullan??m?? veya hi?? ila?? kullan??lmadan toplanan olgunla??mam???? yumurtalar d???? ortamda olgunla??t??r??l??r ve daha sonra d??llenerek transfer edilir.

Natural Siklus IUI (NIVF)

T??p bebek tedavisinde ila?? kullanmak istemeyen hastalar??m??zda do??al olarak b??y??yen ve olgunla??an yumurta al??n??p t??p bebek y??ntemi ile d??llenmesi ve transfer edilmesi i??lemidir.

Kontroll?? Natural IVF (CNIVF)

??ok k??????k doz ila?? kullan??larak ba??lang????ta yumurtan??n uyar??lmas?? ard??ndan do??al yolla yumurtan??n b??y??me s??recinin takip edilmesi ve yumurta ??atlamadan bu yumurtan??n al??n??p embriyo haline getirilmesi ve embriyonun transferi i??lemidir.

Minimal Stimulasyon IUF (MSIVF)

Ama?? m??mk??n oldu??u kadar en d??????k doz ila?? ile en az say??da yumurtay?? uyarmak ve transfer etmeyi planlad??????n??z say??da embriyo elde etme i??lemidir.

Bir??ok ??al????ma t??p bebek uygulamalar??nda sadece natural siklus IVF de??il, d??????k doz protokolleri ve invitro maturasyon da i??ine alan daha do??al daha az ila?? kullan??lan daha d??????k riskli daha ucuz daha hasta dostu tedavilerin ??nemini ortaya ????karm????t??r. ??zellikle 38 ya????ndan k??????k kad??nlarda d??????k doz ila?? kullan??m?? ve tek embriyo transferi ile y??ksek doz ila?? kullan??m?? ve iki embriyo transferi edilenlerde canl?? do??um oranlar??n??n benzer oldu??u g??sterilmi??tir.

T??m bunlar ??ok k??sa s??rede tedavi protokollerimizin ciddi de??i??iklikler olaca????n??n habercisidir.