Ne zaman?

Bu ultrasonografi 18 ??? 22. gebelik haftalar??nda detayl?? olarak yap??lmaktad??r.

Amac??:

  • Bebe??in v??cudunun her bir b??l??m?? ??zellikle bebe??in beyni, kalbi, y??z??, s??rt??, midesi, ba????rsaklar?? ve uzuvlar?? ??ok dikkatli de??erlendirmek
  • Bebe??in geli??imini ve b??y??mesini de??erlendirmek
  • Kromozomal anomalilere ??zg?? ???soft marker??? denilen bulgular?? belirlemek
  • Plasentan??n pozisyonu ve yap??s??n?? belirlemek
  • Amnios s??v?? miktar??n?? ??l??mek

E??er ultrasonografi s??ras??nda bir anomali saptan??r ise bu bulgunun prognozu ve tedavisi hakk??nda aileye dan????manl??k verilir.

Kimlere yap??lmal??d??r?
Bu ultrasonografi b??t??n gebelere yap??lmal??d??r. Bebe??in yap??sal anomalilerin anne karn??nda tespiti gebeli??in daha uygun bi??imde takibini ve bebe??in en iyi ??artlarda do??urtulmas??n?? sa??lamaktad??r.