Pap smear kansere yol a??abilecek anormal bulgular?? saptamak amac??yla serviks ve ??evresindeki h??crelerin incelendi??i bir tarama testidir. Her y??l d??zenli olarak yapt??r??lmas?? gereken bu tarama testi kad??nlar??n, uterusun (rahim) a??a????da kalan b??l??m?? olan servikste (rahim a??z??) kanser geli??mesine kar???? koymalar??n?? sa??lar. Pap smear testi pelvis muayenesi esnas??nda yap??l??r.??Bu test h??crelerdeki anormal bir ??o??almaya kar???? uyar??r. ????zellikle birden ??ok say??da cinsel e??i olan ya da cinsel e??i birden ??ok say??da ki??iyle ili??kide bulunan kad??nlar, genital si??illeri yada cinsel yolla bula??an bir hastal??k olan HPV (human papilloma virus) enfeksiyonu olanlar ve sigara i??en kad??nlar y??ksek riskli kad??nlar olarak alg??lan??rlar ki bu ki??ilerin daha s??k aral??klarla pap smear testi yapt??rmalar?? gerekmektedir.

Pap smear testi adet (vaginal kanama) esnas??nda yapt??rmak m??mk??n de??ildir. Testten 3 g??n ??nce vagina i??erisini bol sular ile y??kamamak, spermisid k??p??k, vaginal krem veya ila?? kullanmamak gerekmektedir. A??r??l?? bir y??ntem de??ildir ve t??m testin uygulama s??resi birka?? dakika s??rer.