Normal adet d??nemi 21-35 g??nl??k s??reli, ortalama 7 g??n s??ren ve yakla????k 25-80ml(1-6pet/g??n)aral??????ndaki kanamalard??r. Bu s??relere ve miktara uymayan vaginal kanamalar anormal vaginal kanama olarak adland??r??lmaktad??r. WHO (D??nya Sa??l??k ??rg??t??)30-55 ya?? aras??nda 18 milyon ki??inin a????r?? kanama yak??nmas??ndan s??z etmektedir. Bu olgular??n %10 kadar??nda anemi g??r??lmektedir.

Anormal vaginal kanamalar ??ok say??da nedene ba??l?? olarak geli??se de genellikle ger??ek neden kesin belli de??ildir. Nedenlerinin ba????nda sistemik hastal??klar (p??ht??la??ma bozukluklar??, ITP, troid fonksiyon bozukluklar?? ), ??reme organlar??n??n patolojileri, gebelik komplikasyonlar??, yabanc?? cisim, enfeksiyonlar, iyi huylu ve k??t?? huylu genital organ t??m??rleri, spiral, d??zensiz hormon kullan??m?? gelmektedir. ??lk adeti takip eden d??nemde yabanc?? cisim ve hormonal sebepler, 20-45 ya??lar?? aras??nda hormonal nedenler ve gebelik komplikasyonlar?? menapoz sonras??nda ise t??m??rler ve hormon eksikli??ine ba??l?? kanamalar ??n plana ????kmaktad??r. E??er yap??lan incelemelerde hi??bir patolojik neden bulunmuyorsa disfonksiyonel uterus(DUK) kanamas?? ad??n?? al??r.

Tedavide anormal vaginal kanaman??n nedeninin saptanmas?? ??nemlidir. ??rne??in p??ht??la??ma bozukluklar??, (??zellikle vonwillebrand , fakt??r II , V, VII, ve IX yetmezli??i idiyopatik trombopenikpurpura) ba??l?? anormal vaginal kanamada neden olan hastal??k tedavi edilmelidir. Sistemik hastal??lara ba??l?? (KC ve b??brek) vaginal kanamalarda karaci??er ve b??brek tedavi edilmelidir. Hormonal nedenlere ba??l??(troid ve b??brek ??st?? patolojiler ve PCOS) hormonal nedenler tedavi edilmelidir. Anormal vaginal kanamalara yakla????m her zaman genel t??p bilgileri i??erisinde olmal?? sadece Kad??n Hastal??klar?? ve Do??um Uzman?? g??z?? ile bak??l??rsa neden saptanamayabilir.

Direk ??reme organlar??n?? ilgilendiren nedenler saptand??????nda(endometrial hiperplazi, polipler, myomlar) bunlar??n t??bbi tedavileri veya cerrahi tedavileri planlanmal??d??r.

??zellikle d??zensiz vaginal kanamalarda endometrial biopsi klasik yakla????md??r. Bu genellikle hastane ??artlar??nda anestezi alt??nda rahim i??i dokusundan biopsi al??nmas?? i??lemidir.Ancak zaman zaman baz?? patolojiler bu yolla g??zden ka??abilmektedir. Bunun i??in histeroskopi son zamanlarda ??n plana ????kmaktad??r. Burada yine hastane ??artlar??nda anestezi alt??nda bir kamera sistemi ile rahim i??ine girilip burada ki patolojilerin g??zlenmesi ve ard??ndan biopsi al??nmas?? i??lemidir.

Biopsi materyali patoloji uzmanlar?? taraf??ndan de??erlendirilir ard??ndan sonuca g??re t??bbi tedavi planlan??r.

T??bbi tedavide hastan??n ya????, gebelik iste??inin varl??????, birlikte olan sistemik hastal??klara g??re tedavi planlan??r. Baz?? nonsteroid anfienflamatuar ila??lar(a??r?? kesiciler), do??um kontrol haplar??, hormon i??eren spiraller t??bbi tedavide kullan??lmaktad??r.

Cerrahi tedavide ise dilatasyon ve k??retaj ,endometrial ablasyon(noller ball, loop elektrocerrahi ile rezeksiyon, lazer ablasyon, termal balon teknikleri) myomektomi ve histerektomi uygulanmaktad??r.