Myom Nedir?

Myomlar rahim i??i ve rahim a??z??nda g??r??len rahim yap??s??nda bulunan d??z kas dokusundan k??ken alan iyi huylu t??moral yap??lard??r. Kad??nlarda en s??k rastlanan t??m??rler olup her y??z kad??ndan yakla????k 10 ??? 15???inde ??ap?? ufak ya da b??y??k az say??da ya da ??ok say??da belirti veren ya da vermeyen myomlara rastlamak m??mk??nd??r. Myomlara en ??ok 35-40 ya?? grubu kad??nlarda rastlan??r.?? Ergenlik d??neminde g??r??lmesi ??ok ender bir durumdur ve myomlar??n menapoz d??neminde de g??r??lme s??kl?????? d??????kt??r.??Menapozdan ??nce myom tan??s?? konulmu?? ??o??u kad??nda menapoza girdikten sonra myomlar??n boyutlar??nda gerileme g??r??l??r.

Myomlar Neden Olu??ur?

Hormonal ve genetik fakt??rler miyom olu??umundan sorumlu tutulmaktad??r. Miyomlar??n yakla????k % 40-50’sinde t??m??r spesifik kromozomal anormallikler tespit edilmi??tir. Miyomlu hastalarda 12 ve 14. kromozomlar aras??nda translokasyonlara ve 7. kromozomda ve 12. kromozomda delesyonlara rastlanmaktad??r. Bu genetik de??i??iklikler dokunun ??strojen ve progesteron gibi hormonlara cevab??n?? etkiler. Muhtemelen geri kalan %60 ??n da da ??u an i??in tespit edilemeyen genetik problemler s??z konusu olabilir. Kan??tlar ??strojen, progesteron ve miyomun b??y??mesi aras??ndaki ili??kiyi desteklemektedir.

Myomlar??n nedenlerinin ba????nda artm???? ??strojen d??zeyi gibi hormonal fakt??rler gelmektedir. kal??t??m ve etnik k??ken gibi ??zellikler gelmektedir.

Myomlar ne gibi belirtiler ile ortaya ????kar?

  • S??kl??kla belirti vermezler.
  • ??o??unlukla jinekolojik muayene s??ras??nda tespit edilirler
  • Adet kanama miktar??nda art????
  • Adet aras??nda kanama
  • S??k idrara gitme
  • Kar??nda ??i??lik veya b??y??me
  • Tekrarlayan gebelik kay??plar??
  • Fazla miktarda kanamaya ba??l?? kans??zl??k bulgular?? ile tespit edilebilirler.

Myomlar kansere d??n??????r m???

Myomlarda kanser ??ok ender rastlanmaktad??r. Myomu olan hastalarda kanser geli??me riski on binde bir (1/10.000) civar??ndad??r. H??zl?? b??y??yen myomlarda agresif seyreden sarkom olabilece??i g??z ??n??ne al??nmal??d??r. Fakat baz?? ??al????malar d??z kaslardan geli??en sarkomun var olan myomlardan k??ken almad??????n??, di??erlerinden ba????ms??z olarak geli??ti??i ileri s??r??lmektedir.

Myomlar??n tan??s?? nas??l konulur?

Myom tan??s?? ultrasonografi, histeroskopi, histerosalpingografi veya laporoskopi ile konulabilmektedir. Ancak g??n??m??zde USG cihazlar??n??n geli??mesi ??zellikle transvaginal USG ile myomlar?? tan??s?? %99 oran??nda konulmas??na imkan verir. Bazen b??y??k myomlar??n s??n??rlar??n?? ve ??evredeki organlar ile ili??kilerini belirlemek amac?? ile bilgisayarl?? tomografi (BT) veya magnetik rezonans (MRI) y??ntemleri ile g??r??nt??lemek gerekebilir. Uterusun (rahim) i??inde olan myomlar?? belirlemek i??in sonografi veya histereskopi yap??lmas?? uygundur.

Myomlar i??in tedavi se??enekleri nelerdir?

Myomlar genellikle k??????k boyutta ve ??ikayete neden olmad??klar?? i??in tedavi gerektirmezler. Ancak belirgin bulgu verenler, do??urganl?????? etkileyecek b??y??kl??kte veya kanser ya da benzeri t??m??rlerle kar????abilecek olanlar tedavi gerektirirler. E??er myomunuz k??????k ise alt?? ay ara ile USG kontrol?? yap??lmal??d??r. T??bbi tedavi GnRH anologlar?? bilinen gruplar myomlar??n k??????ltmek i??in kullan??l??r. Bu ila??lar uzun s??re kullan??ld??????nda kemik kayb??, vaginal kuruluk, s??cak basmas?? gibi menapoz d??neminde g??r??len semptomlara neden olabilmektedir. Myom i??in kesin tedavi operasyon ile myomun ????kart??lmas??d??r.

Cerrahi olmayan tedavi y??ntemleri??Non-sterodial Anti-inflamatuar

Bu ila??lar (mefenamik asit ve transeksamik) myomun neden oldu??u a????r?? kanamalar??n tedavisinde kullan??labilir.

Do??um Kontrol ??la??lar??

D??????k dozlu do??um kontrol haplar?? myomun boyutunu etkilememekle beraber adet d??nemindeki vaginal kanama miktar??n?? azaltmaktad??r. Anti-progesteron ??zelli??e sahip olan mifepristonun myomlar??n hacminin azalmas??nda etkili oldu??u g??sterilmi??tir. Ayn?? zamanda anti-progesteron ve anti-??strojenik ??zelli??e sahip olan gestrinonda myomlar??n hacmini azaltmada etkilidir.

Gonadotropin relasing hormon analoglar?? (GnRH) myomlar??n tedavisinde operasyondan ??nce kullanabilir ancak tedavinin medikal menapoz gibi bir yan etkisi mevcuttur. S??cak basmas??, kas a??r??s??, vaginal kuruluk ve emosyonel bozukluklar gibi GnRH analoglar??na ba??l?? yan etkiler tedavi sonland??r??ld??ktan 3 ila 6 ay i??erisinde azalmaktad??r. GnRH analoglar??n??n neden oldu??u kemik yo??unlu??undaki kayb?? engellemek i??in SERM (selektif ??strojen resept??r mod??lat??rleri) veya tibolon ile birlikte kullan??lmal??d??r. Yap??lan ??al????malarda bu ila??lar??n operasyon ??ncesinde kullan??m?? myom operasyonunun s??resini k??salt?????? ve operasyon s??ras??ndaki kan kayb??n?? azalt?????? g??sterilmi??tir. Tedavi bitiminden k??sa bir s??re sonra myom eski boyutuna d??nmektedir.

Levonorgestrel salg??layan rahim i??i ara?? (Hormonlu Spiral-Mirena)

Cerrahi tedaviye alternatif olarak adet d??neminde etkili bir ??ekilde kanama miktar??n?? azaltt?????? i??in Levonorgestrel salg??layan R??A kullan??labilmektedir. D??zensiz lekelenme ??eklinde vaginal kanamalar, ba?? a??r??s??, g??????slerde hassasiyet, ??i??kinlik ve cilt reaksiyonlar?? gibi yan etkiler bu R??A???lar ile birlikte g??zlenebilir. Bu spirallerin kullan??m s??resi 5 y??ld??r.

Myomektomi

Myomun uterus (rahim) duvar??ndan ????kart??lmas?? i??lemidir. Fertilitesini tamamlamam???? kad??nlarda ve yine menapozun etkilerinden korunmak isteyenlerde bu operasyon uygulanmaktad??r. Myomektomi kar??ndan, vaginal yolla, laparoskopi veya histereskopi ile yap??labilmektedir.

Uterusun (rahim) t??m?? ile ????kart??lmas?? y??ntemi olan histerektomi ??ocuk iste??i olmayan, menapoza yakla??m???? ve konservatif tedavi ile cevap al??namayan hastalara uygulanmaktad??r.

Gebelik ve Myomlar

Gebelik s??ras??nda myomlar??n nas??l davranaca???? tam olarak bilinmemektedir. Yap??lan ??al????malarda gebelik s??ras??nda baz?? myomlar??n b??y??d??????, baz?? myomlar??n ise de??i??meden kald?????? g??sterilmi??tir. Gebelikte myomlar??n b??y??k ??o??unlu??u ayn?? b??y??kl??kte kalmakta ancak %5 oran??nda myomlarda dejenerasyon denilen h??zl?? h??cre ??l??m?? g??zlenmektedir.

B??y??k olmayan myomlar gebeli??i etkilememektedir. Myomun lokalizasyonuna g??re erken do??uma neden olabilir ve bebe??in do??umunu etkileyebilir. Myomu olan gebelerde plasenta previa (bebe??in e??inin do??um kanal??n?? kapatmas??), sezeryan ile do??um oran?? ve do??um sonras?? kanama riski artmaktad??r.

Gebelikten ??nce myomektomi olan gebeler do??um s??ras??nda d??????k oranda uterin r??pt??r (rahimin y??rt??lmas??) riski vard??r. Bu y??zden, myomektomi hikayesi olan gebelerin sezaryen ile do??um yapmalar?? ??nerilmektedir.

Sezaryen s??ras??nda myomlar ????kart??labilir mi?

Gebe uterusunun a????r?? kanlanmas?? ve kanamay?? durmaman??n g???? olmas?? nedeni ile sezaryen s??ras??nda myomlar??n ????kart??lmas?? tercih edilmemektedir.