Halk aras??nda kad??nlarda adet kanamalar??n??n kesilmesi, bitmesi olarak bilinen d??nemdir. Genellikle 45 ??? 55 ya??larda g??r??len menopoz d??neminde, kad??nlarda fiziksel ve ruhsal bir??ok de??i??iklik g??zlenir. Bunlardan baz??lar?? ????yledir:

  • Ate?? basmalar??:??En fazla g??r??len de??i??ikliktir. Y??z b??lgesinden ba??layarak boyun ile g??????s k??sm??na yay??lan ve yo??un terleme ile kendisini g??steren ataklard??r. Bu durum baz?? kad??nlarda ??ok hafif hissedilirken baz??lar??nda ise rutin hayat?? etkileyici boyutlara ula??abilmektedir.
  • Uyku Bozukluklar??:??Ate?? basmalar?? ve ruhsal de??i??ikliklere ba??l?? olarak menopoz d??neminde uykusu problemleri de ya??anabilmektedir. Bunun yan?? s??ra azalan ??strojen hormonunun beyindeki uyku semptomlar??n?? da olumsuz etkiledi??i bilinmektedir.
  • Duygu Durumlar??ndaki De??i??iklikler:??Kad??nlar bu d??nemde hislerinde de de??i??iklik hissedebilirler. Bunun sebeplerinden birisi, hayat?? boyunca ya??ay??p al????t?????? fiziksel durumun de??i??mesidir; bir di??eri ise ??strojen hormonunun duygu durumunu etkiler nitelikte olmas??d??r. Menopoz???un ya??l??l??????n bir getirisi oldu??unu d??????nen kad??nlar bu durumdan ??t??r?? depresyona dahi girebilmektedir.
  • Deri & Cilt Problemleri:????strojen hormonunun cildin kollajen dengesine etkisi oldu??u bilinmektedir. Ancak unutulmamas?? gereken ??nemli bir nokta da cilt ve deri ??zelliklerinin ki??iden ki??iye de??i??iyor olmas??d??r.
  • Kemik Erimesi:????strojen hormonunun azalmas??na ba??l?? olarak kemik erimesi problemleri de ortaya ????kabilmektedir. Bunu ??nlemek i??in kad??nlar en ge?? 25 ya??tan sonra kalsiyum t??ketimini art??rmal??d??r.

Bu durumlar??n do??al ve normal oldu??unun bilincinde olmal??, bu d??neme girdi??iniz takdirde yukar??daki de??i??ikliklere haz??rl??kl?? olmal?? ve bu de??i??ikliklerin bilinci ??????????nda bu d??nemi sorunsuz atlatmaya ??zen g??stermelisiniz.