Son y??llarda kad??n ve erkeklerde meme kanseri ile kar????la??ma oran??nda ciddi art????lar g??zlemlenmektedir. T??m kad??nlarda meme kanseri geli??me riski bulunur; ancak baz?? kad??nlarda meme kanseri geli??me riski di??erlerine g??re daha fazla olabilmektedir. A??a????daki ??zelliklerden bir ya da birka????n?? ta????yan ki??ilerde risk oran?? olduk??a y??ksektir:

  • Ailesinde ve akrabalar??nda meme kanseri geli??mi?? olanlar,
  • Genetik olarak meme kanseri geli??imine yatk??n genleri (BRCA -1 ve BRCA- 2 genleri) ta????yanlar,
  • Adet ba??lang??c??n?? 12 ya????ndan erken; adetten kesilme durumunu 50 ya????ndan ge?? ya??ayanlar,
  • Hi?? do??um yapmayan veya ilk do??umunu 35 ya????ndan sonra yapanlar,
  • Sigara i??enler,
  • Menopoz sonras?? d??nemde uzun s??reli ve y??ksek dozlarda hormon tedavisi kullananlar,
  • Do??um kontrol haplar??n?? uzun s??reli (10 y??l ve ??st??) kullanan ki??iler,
  • Menopoza y??ksek kilolarla(a????r?? ya??l?? g??dalarla beslenme al????kanl?????? ile) girenler,
  • Yumurtal??k veya rahim kanseri hik??yesi olan ki??iler,
  • G??????s kafesine yerle??en baz?? t??m??rlerde kullan??lan ??????n tedavisi, meme kanseri riskini yakla????k 47 kat artt??rmaktad??r.