Kad??nlarda en s??k g??r??len k??t?? huylu t??m??r meme kanseridir ve 40 ??? 55 ya?? aras?? kad??nlardaki ??l??m nedenlerinin birinci s??ras??nda yer almaktad??r.G??n??m??zde meme kanserinin, erken ya?? gruplar??nda g??r??lme s??kl??????ndaki art???? dikkati ??ekmektedir. Bu nedenle erken te??his ve tedavi b??y??k ??nem ta????maktad??r. Kendi kendine muayene y??ntemi ile erken d??nemde kar????la????lan meme kanserleri ba??ar??l?? bir ??ekilde tedavi edilebilmektedir.

Kendi kendine muayene y??nteminin, 20 ya????n?? a??m???? her kad??nda ayda bir yap??lmas?? ??nerilir. Ki??i, adet sonras?? d??nemde ayd??nl??k bir ortamda ??ncelikle ayna kar????s??nda muayeneye ba??lar:

  • Birinci basamak, g??zlem:????nce eller yanda iken, ard??ndan eller ba?? ??zerinde iken, her iki meme g??zlemlenir. Her iki memede asimetri, deri de??i??iklikleri, meme ba???? de??i??iklileri ve meme ba????nda ak??nt?? olup olmad?????? de??erlendirilir.
  • ??kinci basamak, elle muayene:??Hasta muayene edece??i memenin oldu??u tarafta s??rt??n??n alt??na bir yast??k koyarak s??rt ??st?? uzan??r. Bundan sonra meme, meme ba???? ve koltuk alt?? dokular?? kar???? taraftaki elle de??erlendirilir yani sa?? meme sol elle, sol meme sa?? elle muayene edilir. Ki??i kitleleri hissetmeye ??al????mal??d??r ve daha ??nceki muayenesinden farkl?? de??i??iklikler olup olmad??????na dikkat etmelidir.
  • ??????nc?? basamak, ak??nt?? muayenesi:??Meme ucu s??k????t??r??larak bir ak??nt??n??n olup olmad?????? de??erlendirilmelidir. Ayn?? muayene y??ntemi di??er meme i??inde yap??lmal??d??r ve bir de??i??iklik saptand??????nda derhal doktora ba??vurulmal??d??r.