Hormon i??eren do??um kontrol y??ntemleri geni?? olarak a????zdan al??nan do??um kontrol ila??lar??, ayl??k ve ???? ayl??k i??neler ve hormon i??eren spiraller olarak s??n??fland??r??labilir. ??zellikle T??rk toplumunda hormon i??eren do??um kontrol y??ntemleri hakk??nda ??ok olumsuz d??????nceler mevcuttur. Burada bilimsel olarak hangilerinin do??ru hangilerinin yanl???? oldu??u konusunu tart????mak istiyoruz.

 • Kilo art??????
 • Do??um kontrol ila??lar??n??n kilo art?????? olu??turdu??una dair kan??t yoktur.
 • Ayl??k ve ???? ayl??k i??neler ile kilo art?????? olabilir.
 • Hormon i??eren spiraller de kilo art??????na neden olmaz.
  • Sivilce Olu??umu
  • Do??um kontrol ila??lar??n??n sivilce olu??umu ??zerine olumlu etkisi vard??r.Sivilce miktar??n?? azaltabilir.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??neler sivilce olu??umu ??zerine etkisi yoktur.
  • Hormon i??eren spirallerin sivilce olu??umu ??zerine etkisi yoktur.
  • Sinirlilik (Duygu Durumu De??i??ikli??i)
  • Do??um kontrol ila??lar?? duygu de??i??ikli??i yapabilir.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??neler duygu de??i??ikli??i yapabilir.
  • Hormon i??eren spiraller duygu de??i??ikli??i yapmaz.
  • Do??urganl??k Oranlar??
  • Do??um kontrol ila??lar?? b??rak??ld??ktan hemen sonra do??urganl??k normale d??ner.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??neler b??rak??ld??ktan 1 y??l s??re ile gebelik oranlar?? negatif etkilenebilir.
  • Hormon i??eren spirallerle ilgili yeterli kan??t yoktur.
  • Kanama Miktar??
  • Do??um kontrol haplar?? kanama miktar??n?? ve s??resini azalt??r ancak adet d??zensizli??ini neden olmaz.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??neler kanama miktar??n?? ve s??resini azalt??r ve adet d??zensizli??ine neden olabilirler.
  • Hormon i??eren spiraller kanama miktar??n?? ve s??resini azalt??r adet d??zensizli??ine neden olabilirler.
  • A??r??l?? Adet G??rme
  • Do??um kontrol haplar?? a??r??l?? adet g??rme ??zerine olumlu etkisi vard??r. A??r??y?? ortadan kald??rabilirler veya a??r?? miktar??n?? azalt??r.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??nelerin a??r??l?? adet g??rme ??zerine etkisi yoktur.
  • Hormon i??eren spirallerin a??r??l?? adet g??rme etkisi ??zerine yeterli delil yoktur.
  • Damar T??kan??kl?????? ve Varis ??ikayetleri
  • Do??um kontrol ila??lar?? damar t??kan??kl?????? riskinde hafif bir art???? yapt?????? ancak toplam riskin ??ok d??????k oldu??u g??sterilmi??tir.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??nelerin damar t??kan??kl??????nda etkisi yoktur ancak varis ??ikayetlerini artt??rabilir.
  • Hormon i??eren spirallerin damak t??kan??kl?????? ve varis ??zerine etkisi yoktur.
  • Kanser Riski
  • Do??um kontrol ila??lar??n??n yumurtlamay?? engelledi??i i??in rahim i?? duvar??ndan kaynaklanan endometrium ve yumurtal??k kanserinde riski azaltmaktad??r. Meme kanseri ??zerine etkili olmamaktad??r. Bu ila??lar??n meme kanserini ba??latmaktan ??ok h??zland??rd?????? d??????n??lmektedir. Rahim a??z?? kanseri ile ilgili yeterli kan??t yoktur.
  • Ayl??k ve ???? ayl??k i??neler endometrium ve yumurtal??k kanser riskini azaltmakta ancak meme kanseri risk durumuna ait yeterli veri yoktur.
  • Hormon i??eren Spiraller endometrium kanser riskini azaltmakta ancak yumurtal??k ve meme kanseri riski durumuna ait yeterli veri yoktur.