Rahim i??inden kaynaklanan problemlerin saptanmas??nda ve bu problemlerin giderilmesinde operatif giri??imlerin yap??lmas?? m??mk??nd??r. Bunlar??n ba????nda da histeroskopi gelmektedir. Histeroskopi bir kamera sistemi ile rahim i??i bo??lu??unun de??erlendirilmesi y??ntemidir. Tan??sal ama??l?? kullan??ld?????? gibi tedavi ama??l?? da kullan??labilir. G??n??m??zde tan??sal ama??l?? genellikle ofis histeroskopi y??ntemi uygulanmaktad??r. Bu i??lemle an??lmas??n??n nedeni histeroskopi i??leminin muayenehanede anestezi gerektirmeden yap??lmas??d??r.

Ofis histeroskopide rahim a??z??n?? geni??letmeden, rahim i??ine kolayca yerle??tirilen kamera sistemi kullan??lmaktad??r. Tedavi edici histeroskopide genellikle anestezi verilir ve rahim a??z??n??n geni??letilmesi gerekmektedir.

Histeroskopi kimlere uygulanmal??d??r?

Histeroskopinin en s??k olarak kullan??ld?????? i??lemler rahim i??inde yap??????kl??klar??n a????lmas??, rahim duvar??ndan kaynaklanan poliplerin ve myomlar??n ????kar??lmas??, rahim i??ersinde septum olarak adland??r??lan b??lmelerin ????kar??lmas?? ve t??p bebek ba??ar??s??zl??????n??n de??erlendirilmesi, yine rahim i??ine ka??m???? sprial ????kar??lmas??nda.

Histereskopi ne zaman uygulanmal??d??r?

Gebeli??in ekarte edilmesi ve en iyi g??r??nt?? sa??layabilmek i??in adet kanamas??n?? takiben 5-6 g??n i??ersinde uygulanmal??d??r.

Histeroskopi nerede uygulanmal??d??r?

Histeroskopi hastanede yatman??z?? gerektiren bir i??lem de??ildir. Tan??sal ama??l?? kullan??lan ofis histeroskopisi muayenehane ortam??nda herhangi bir anestezi gerektirmeden sadece sakinle??tirici ila??lar kullan??larak uygulanmaktad??r. Ancak giri??imsel histeroskopinin mutlaka hastane ??artlar??nda ameliyathanede yap??lmas?? gerekmektedir.

Histeroskopi nas??l uygulan??r?

Hasta ameliyathane ??artlar??nda anestezi alt??nda haz??rlan??r. Rahim a??z?? geni??letilir, kamera sistemi rahim i??ine yerle??tirilir ve bir s??v?? ile rahim i??i doldurulur. Kamera sistemi ile g??r??nt??ler ekrandan g??zlenir ve kay??t edilir. E??er m??dahale edilmesi gereken polip veya bir yap??????kl??k varsa o anda sorun giderilir.

Histeroskopi s??ras??nda veya sonras??nda ????kacak sorunlar nelerdir?

Ofis histeroskopide ??ok az komplikasyon g??r??l??r. Operatif histeroskopide en s??k kar????la????lan sorun i??lem esnas??nda rahim delinmesidir. Di??er ??nemli bir komplikasyon ise kullan??lan s??v??ya ba??l?? hastan??n s??v?? dengesinin bozulmas?? ve akci??erde s??v?? toplanmas??d??r. Cerrahi ekibin bu konuda deneyimli olmas?? komplikasyon oran??n?? ciddi derecede d??????r??r.

Histeroskopi i??leminden bir g??n sonra normal aktivitenize geri d??nebilirsiniz. Enfeksiyon riskinizi en aza indirmek i??in 5 g??n s??re ile cinsel ili??ki yasa???? ??nerilir. Yine histeroskopiye ba??l?? birka?? g??n s??ren kirlenme ??eklinde vaginal kanama ve kas??k a??r??s?? beklenir. D??????k dozda a??r?? kesiciler yeterlidir.

Histeroskopi sonu??lar?? nas??l de??erlendirilmelidir?

??zellikle sebebi a????klanamayan infertilite ve tekrarlayan gebelik kay??plar??nda histeroskopi nedeninin belirlenmesinde ??nemlidir. Yine tekrarlayan t??p bebek ba??ar??s??zl??klar??nda da t??p bebek i??leminden ??nce histeroskopi yap??lmas?? uygundur.