HSG nedir?

Histerosalpingografi (HSG) veya T??rk??e deyi??le rahim filmi jinekolojide rahim i??inin ve kanallar??n??n yap??sal ve i??levsel ??zelliklerini incelemede kullan??lan bir g??r??nt??leme y??ntemidir. ??nfertilite (k??s??rl??k) de??erlendirilmesinde istenen temel testlerden birisidir. Bu tetkik sayesinde sperm ile yumurtalar??n birle??mesine engel olan t??kan??kl??k ya da d??llenmi?? yumurtan??n rahim i??ine yerle??mesine engel olan rahim i??i anomaliler saptanabilir.

HSG filmi kimlere ??ekilmelidir?

Korunmadan on iki ay boyunca d??zenli beraberlikleri olan (ortalama haftada 2???3 kez) ??iftler gebelik elde edememi??ler ise infertilite (k??s??rl??k) olarak adland??r??l??r. Bu ??iftlere ilk yap??lmas?? gereken testlerden biri HSG filmidir.

Tekrarlayan d??????kleri olan kad??nlarda rahimde do??umsal bir geli??im bozuklu??unun olup olmad??????n??n belirlenmesinde HSG filmi ??ekilmesi yararl?? olacakt??r.

HSG filmi ne zaman ??ekilebilir?

HSG filmi adet kanamas??n??n bitmesini takip eden birka?? g??n i??erisinde uygulan??r. Bunun nedeni adet esnas??nda ??zellikle rahim i??i bo??lukta bulunan kanamal?? s??v??n??n t??plerin veya kar??n bo??lu??unun i??erisine dolmas??na engel olmak ve olas?? bir gebelik var ise gebeli??e zarar vermemektir.

HSG filmi ??ekilmesi a??r??l?? bir i??lem midir?

HSG filmi iyi ??artlarda ??ekildi??inde a??r??l?? bir i??lem de??ildir. Bir miktar kar??nda gerginlik hissi yaratabilir ancak a??r??ya hassas kad??nlar uygulamadan 60 dakika ??nce basit a??r?? kesiciler kullan??rsa bu a??r??da engellenmi?? olacakt??r. Daha ??nce jinekolojik muayeneyi tamamlayamam???? ki??iler i??in ??ok azda olsa anestezi alt??nda uygulanabilir. Ancak kendi deneyimimizde ??imdiye kadar anestezi alt??nda HSG ??ekmeye gerek kalmam????t??r. Bunun i??in yap??lacak i??lem hastaya uygulama ??ncesinde ayr??nt??l?? olarak anlat??l??r ve uygulama esnas??nda hastan??n kar????la??abilece??i t??m problemler basamak basamak hastaya bildirilir.

HSG filmi nerede ??ekilir?

HSG filmi bir g??r??nt??leme merkezinde kad??n hastal??klar?? ve do??um uzman?? ve radyoloji uzman?? e??li??inde ??ekilir. Hastan??n anestezi almas?? gerekir ise bunun mutlaka hastane ??artlar??nda olmas?? gerekir ve ekibe bir anestezi uzman?? eklenir.

HSG filmi nas??l ??ekilir?

Hasta jinekolojik muayene pozisyonunda haz??rland??ktan sonra ince bir kan??l rahim i??i bo??lu??una yerle??tirilir. Enjekt??r i??erisindeki radyo-opak madde belli bir bas??n??ta rahim i??erisine y??nlendirilir. S??v?? verilmesi esnas??nda skopi ad?? verilen y??ntem ile ekranda s??v??n??n ge??i??i takip edilirek belli aral??klar ile r??ntgen filmi ??ekilir. Ortalama d??rt adet r??ntgen filmi al??n??r ve uygulanan ??????n??n dozu y??ksek de??ildir.

HSG filmi ??ekimi esnas??nda veya sonras??nda ????kacak sorunlar nelerdir?

Kullan??lan kontrast maddelerin ??ok az da olsa alerjik reaksiyon yapma ??zelli??i vard??r. Bunun i??in alerjisi olanlar veya daha ??nce benzer deneyimi olan kad??nlar??n bu bilgiyi doktoru ile payla??mas?? gerekir.

Yine HSG filmi ??ekiminden sonra g??r??len komplikasyonlardan bir tanesi enfeksiyonlard??r. Ancak bunun engellenmesi amac?? ile antibiotik tedavisine gerek yoktur. ????nk?? bu komplikasyona ??ok nadir olarak rastlanmaktad??r.

HSG filmi sonu??lar?? nas??l de??erlendirilmelidir?

HSG filmi sonucunda kontrast maddenin t??m rahim i??i kaviteyi dolduruyor ve t??plerden ge??ip kar??n bo??lu??una yay??l??yorsa HSG filmi normal olarak de??erlendirilir. Ancak zaman zaman kontrast madde rahim i??i bo??lu??unu doldurup ??ift tarafl?? olarak t??plerden ge??meyebilir. Bu bulgu her zaman t??plerin tamamen kapal?? oldu??u anlam??na gelmez. A??r?? e??i??i d??????k olan ki??ilerde uygulama esnas??nda olu??an a??r?? yine kontrast maddenin olu??turdu??u reaksiyonda t??plerde spazma neden olabilir. Ger??ekten de tamamen kapal?? olarak de??erlendirilen hastalar do??al yollarla gebe kalm????lard??r. Ayn?? zamanda t??pleri kapal?? olarak de??erlendirilen ki??ilere yap??lan laparoskopi esnas??nda t??plerin a????k oldu??u g??zlenmi??tir.

HSG filmi sonras??nda gebelik oranlar?? artar m???

Bu g??r??nt??leme y??ntemi gebelik oranlar??n?? artt??rmak i??in uygulanmamaktad??r. Burada ama?? infertilite (k??s??rl??k) nedenini a????klamakt??r. Ancak HSG ??ekilmesi sonras??nda do??al yollar ile olu??an gebelik oran??nda bir miktar art???? oldu??u ger??ektir. Bunu uygulama esnas??nda verilen kontrast maddenin k??s??rl????a neden olan hafif yap??????kl??klar?? a??mas?? ile a????klamak m??mk??nd??r.