Koryon Vill??s ??rneklemesi Nedir?

Koryon vill??s ??rneklemesi (CVS) plasentadan (bebe??in e??i) par??a al??nmas?? i??lemidir. Hem bebek hem de plasenta ayn?? h??crelerden meydana gelmektedir. Sonu?? olarak bebe??in kromozomlar?? ile plasentan??n kromozomlar?? ayn??d??r.

Nas??l yap??l??r?
??ncellikle, i??lemden ??nce lokal anestezi yap??lmaktad??r. ??nce bir i??ne ile annenin karn??ndan ge??ilerek vill??slerden (plasentaya ait doku) k??????k bir par??a al??n??r. B??t??n i??lem ultrasonografi alt??nda yap??lmakta ve sadece 2-3 dakika s??rmektedir. ????lem sonras??nda bebe??in kalp at??mlar?? kontrol edilir.

Ne zaman yap??l??r?
Bu test 11. gebelik haftas??ndan itibaren yap??labilir. CVS sonras??nda neler beklenmeli?
??lk iki g??n mense a??r??s??na benzer hafif kar??n a??r??s?? olabilir. Bu s??k g??r??len bir belirti olmakla birlikte bebe??e zarar vermez. Bu a??r?? parasetomol gibi a??r?? kesiciler ile tedavi edilebilir.
E??er ??iddetli kar??n a??r??s?? veya vaginal kanama ile kar????la????l??r ise mutlaka doktora dan????mak gerekmektedir.

Riskler
????leme ba??l?? gebelik kay??p riski 16. gebelik haftas??ndan sonra yap??lan Amniosentez ile ayn?? olup bu risk %1???dir.
Yetersiz materyal nedeni ile yakla????k olarak %1 olguda i??lemi tekrar etmek gerekebilir.

Endikasyonlar
Bu test kromozom anomali riski y??ksek olan bebe??inin kromozomunu ????renmek isteyen her gebeye yap??labilir. Baz?? genetik hastal??klar??n tan??s?? i??inde CVS yap??labilmektedir. Bu testin amniosenteze ??st??nl?????? erken tan??d??r.

Sonu??
T??m karyotip sonucu 14-21 g??n s??rmektedir.
Ek olarak kromozom 21, 13, 18 ve seks kromozomlar?? i??in 2-3 g??n i??inde sonu?? veren QF-PCR testi yap??labilmektedir.

Amniosentez nedir?
Amniosentez amnios s??v??s??ndan ??rnek al??nmas?? i??lemidir. Birka?? g??n i??inde bebe??in olu??turabildi??i bebe??in idrar??d??r.

Nas??l yap??l??r?
??nce bir i??ne ile annenin karn??ndan ge??ilerek amnios s??v??s??ndan ??rnek al??nmaktad??r. Bebe??e zarar vermemek i??in t??m i??lem ultrasonografi alt??nda yap??l??r. ????lem sadece 2-3 dakika s??rer ve bebek kalp h??z?? i??lemden sonra kontrol edilir.

Ne zaman yap??labilir?
Amniosentez 16. gebelik haftas??ndan sonra yap??labilir.

Amniosentez sonras??nda neler beklenmeli?
??lk iki g??n mense a??r??s??na benzer hafif kar??n a??r??s?? olabilir. Bu s??k g??r??len bir belirti olmakla birlikte bebe??e zarar vermez. Bu a??r?? parasetomol gibi a??r?? kesiciler ile tedavi edilebilir.
E??er ??iddetli kar??n a??r??s??, membran r??pt??r?? (sular??n gelmesi) veya vaginal kanama ile kar????la????l??r ise mutlaka doktora dan????mak gerekmektedir.

Riskleri
Gebelik kay??p riski %1???dir. Baz?? ??al????malar 16. Gebelik haftas??ndan ??nce yap??lan amniosentez sonras??nda bebekte talipes (ayaklar??n bilekten i??e d??n??k olmas??) geli??ebildi??ini g??stermi??tir. Bu nedenle, biz 16. gebelik haftas??ndan ??nce amniosentez yapmamaktay??z.
Yetersiz materyal nedeni ile yakla????k olarak %1 olguda i??lemi tekrar etmek gerekebilir.

Endikasyonlar
Bu test kromozom anomali riski y??ksek olan bebe??inin kromozomunu ????renmek isteyen her gebeye yap??labilir. Baz?? genetik hastal??klar??n tan??s?? i??inde CVS yap??labilmektedir.

Sonu??
T??m karyotip sonucu 14-21 g??n s??rmektedir.
Ek olarak kromozom 21, 13, 18 ve seks kromozomlar?? i??in 2-3 g??n i??inde sonu?? veren QF-PCR testi yap??labilmektedir.