Bebe??in b??y??me ve geli??mesi i??in gebelik d??neminde protein ihtiyac?? normale g??re art???? g??sterir. ??zellikle gebeli??in 27. Ve 42. Haftas??nda anne aday??n??n protein ihtiyac?? en y??ksek seviyeye ula????r. Gebelikte g??nl??k 80gr. Protein al??m?? ger??ekle??melidir.

Anne adaylar??n??n almas?? gereken protein; yumurtada, etde, baklagillerde, tavuk ve deniz ??r??nlerinde bolca bulunur, dolay??s??yla hamilelik d??neminde bu besinlerin daha s??k t??ketilmesi ??nerilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Deniz ??r??nlerinde, konserve tuna, k??l???? bal?????? ve midye gibi baz?? deniz ??r??nleri i??erdi??i c??va nedeniyle t??ketilmemelidir.

Protein y??n??nden en zengin yiyecek k??rm??z?? ettir. Kurban Bayram?? dolay??s??yla gebelerimizde k??rm??z?? et t??ketimi artacakt??r, ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar vard??r.

  • Fazla et t??ketiminden ka????n??lmal??d??r. K??rm??z?? et fazla yendi??i takdirde di??er protein i??eren besinlerin t??ketimi azalt??lmal??d??r.
  • Etin iyi pi??mi?? olmas?? gerekir. ??i?? et bebek i??in zararl??d??r.
  • Mide sorunlar?? ya??amamak ad??na etin ya??l?? k??s??mlar?? ay??r??lmal??, eti pi??irirken a????r?? ya?? kullanmamaya dikkat edilmelidir.
  • Yemekten sonra mutlaka en az 45dk oturur pozisyonda beklenmeli. Ard??ndan k??sa bir y??r??y????e ????k??lmal??d??r.
  • Gebelik d??neminde protein al??m??n?? art??rmak gerekli demi??tik, bunun tersi protein al??m??n??n az oldu??u durumlarda eksiklik olur ki bununda gebelerde olumsuz etkileri vard??r.

Protein eksikli??i gebelerde

  • Kilo kayb??na,
  • Kas yorgunlu??una,
  • S??k enfeksiyon kapmaya
  • V??cutta fazla su depolanmas??na neden olur.