Gebelik d??neminde v??cudunuz al??????k olmad??????n??z tepkiler verebilir. Bu konuda panik yapmay??n, sizi ??ok rahats??z etmedi??i s??rece tepkimeler olduk??a do??ald??r. Bu haftaki blog yaz??m??zda genel olarak bu problemlerin neler oldu??una de??inece??iz.
Bulant??:

Bebe??inizin olu??umun ilk anlar??ndan itibaren sizin i??in yeni bir d??nem ba??layacakt??r. Gebelik d??neminde mide ilgili sorunlar??n??zda art???? g??zlemlenebilir. Bunlardan en belirgini mide bulant??s??d??r. Buna sebep olan durum artan gebelik hormonlar??d??r. ??zellikle ?? -HCG hormonundaki art????la mide bulant??s?? aras??nda yak??n bir ili??ki vard??r. ??zellikle ??kiz gebeliklerde ??-HCG hormonu daha ??ok artt?????? i??in bulant?? ve buna ba??l?? kusma da daha fazla g??zlemlenir.
Ayn?? d??nemler i??erisinde baz?? g??dalara kar???? isteksizliklerin yan?? s??ra ??i??kinlik ve gaz hissi de olabilir.

Mide Ek??imeleri:

Mide ek??imeleri gebelikte ??ok s??k rastlanan bir durumdur. Progesteron hormonunun yemek borusu ve mide aras??ndaki sfinkteri (kapak) gev??etmesi, yine uterusun sindirim sistemine bask??s?? mide ek??imelerine neden olur.

Al??nabilecek ??nlemler:

  1. S??k aral??klarla ve az yemeniz hem sizi tok tutacak hem de midenize y??k binmesini engelleyecektir.
  2. Ya?? i??eren ???fast-food??? t??ketmemeye dikkat etmelisiniz.
  3. Yemek yedikten sonra en az 45 dakika oturur pozisyonda olmaya ??zen g??stermelisiniz.
  4. Yast??????n??z??n yata????n??zdan 12 ??? 18 cm y??ksekte olmas??na dikkat etmelisiniz.
  5. Gerekti??i takdirde anti-asit kullanabilirsiniz.

Hamilelik d??nemi kad??nlar??n en hassas oldu??u d??nemlerden birisidir. Bu sorunlarla kar????la??t??????n??z takdirde umutsuzlu??a kap??lmamal??s??n??z, duygusal anlamda kendinizi telkin etmeli ve moral bozuklu??undan ka????nmal??s??n??z. ????nk?? stres ve ruh halindeki de??i??imlerden ilk etkilenen sindirim sistemi olur.