Y??z y??llard??r insanlar bitkileri tedavi ama??l?? kullanmaktad??r. ??u anda da modern ila?? biliminin temeli bitkisel tedavilerdir. Bitkisel tedavilerde ama?? v??cudumuza en az zarar verecek en iyi ve en etkin tedaviyi kullanmakt??r.

G??n??m??zde modern ila?? bilimi, hastal??klar??n tedavisinde ila??lar??n faydalar??n?? g??z ??n??ne koymakla beraber yan etkilerini de belirler duruma gelmi??tir. Bunun i??inde geli??mi?? toplumlarda m??mk??n oldu??u kadar az ila?? t??ketimi ve en az yan etki mant?????? ??n plana ????kmaktad??r.

Bu da d??nyada var oldu??umuz andan itibaren yapt??????m??z bitkilerin ??ifal?? yanlar??n?? kullanmay?? daha ??ok ister hale gelmemizi sa??lam????t??r. Ancak t??m bitkiler insanlar i??in sa??l??kl?? m?? ve t??m bitkileri gebelik s??resince g??venli olarak kullanabilir miyiz? Bu sorunun cevab?? esas??nda ??ok net; gebelik s??resince baz?? bitkileri ??ok g??venli ve bol t??ketebilece??imiz gibi baz?? bitkileri t??ketirken miktar??na dikkat etmeliyiz ve baz?? bitkileri ise kesinlikle t??ketmemeliyiz. T??ketilmesinde miktar olarak dikkat etmemiz gereken bitkiler genellikle rahmin kas??lmalar??na neden olur ve erken do??umu tetikler. Kesinlikle kullan??lmamas?? gereken bitkiler ise bebekte do??umsal anomalilere neden olur. Ancak g??nl??k hayat??m??zda da bu tip bitkilerin ??ok s??k kar????la??t??????m??z bitki gruplar??ndan olmad??klar??n?? da hat??rlatmak isterim.


Hamilelik S??resince Kullan??lmas?? Sak??ncal?? Bitkiler;

 • Solucan Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Siyah Y??lan: K??k?? Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Fesle??en Ya????: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • ??uha ??i??e??i: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • F??nd??k Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Alt??n Kanarya Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Sedef Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • ??kse Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Ada So??an Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Pelin Kabu??u: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Koyun G??z??: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.
 • Oltu Otu: Bebekte fiziksel anomaliye neden olabilir.

Hamilelik S??resinde ??l????l?? Kullan??lmas?? Gereken Bitkiler;

 • Anason: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Anason Ya????: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Sinameki: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Papatya Ya????: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Sap Kerevizi: Tohumlar?? Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Rezene ??ay??: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Meyan Otu: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Mercan k????k: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Aslan Kuyru??u: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Maydanoz ??aylar??: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Safran: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Kekik Ya????: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • G??vercin Otu: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.
 • Civan Per??emi: Rahimde kas??lmalara neden olabilir.