Gebelik boyunca yeterli ve dengeli beslenme bebe??in geli??imi ve b??y??mesinde ??nemli rol oynamaktad??r. Dengeli beslenmek v??cudunuzun gebelikteki de??i??ikliklerine uyum sa??lamas??na yard??mc?? olacakt??r. Gebelik d??neminde g??nde ald??????n??z kalori normalde ald??????n??z kaloriden ilk trimesterde 100 kalori, ikinci ve ??????nc?? trimesterde yakla????k 300 kalori fazla olmal??d??r. Tabii ki, gebelikte kilo alacaks??n??z ancak gebelikte 10 ??? 12 kg kilo al??m?? normaldir. A??a????da v??cut kitle indeksine (VK??) g??re al??nmas?? ??nerilen kilo bulunmaktad??r (l??tfen doktorunuzdan VK?? ????reniniz).

Protein

Bebe??in b??y??me ve geli??mesinde protein gerekli oldu??u i??in gebelikte proteine ihtiya?? artar. Bu ihtiya?? ??zellikle gebeli??in son trimesterinde daha fazlad??r. Ama?? gebelikte g??nl??k 80 gr protein i??eren diyet almakt??r. Herg??n bir ya da iki porsiyon yumurta, et, baklagiller, tavuk ve deniz ??r??nleri gibi protein i??eren yiyecekler t??ketilmelidir. Ancak konserve tuna, k??l???? bal?????? ve midye gibi baz?? deniz ??r??nleri c??va i??erdi??i i??in gebelikte t??ketilmemesi ??nerilmektedir.

Folik Asit

Gebe kalmaya karar verdi??iniz andan itibaren 12. gebelik haftas??na kadar g??nde 400 microgram folik asit al??nmal??d??r. Yap??lan ara??t??rmalarda folik asit al??m??n??n spina bifida gibi n??ral t??p defektlerini engelledi??i g??sterilmi??tir.

Demir

Gebelikte demir ihtiyac?? artm????t??r ve buna ba??l?? olarak gebelerde demir eksikli??i anemisi s??k g??r??lmektedir. G??nde al??nmas?? gereken demir miktar?? 15 ??? 20 mg???d??r. Et ve et t??revleri, koyu yaprakl?? ye??il sebzeler, kuru baklagiller gibi besinler demirden zengindir. Meyve ve sebze gibi C Vitamini i??eren yiyecekler demir emilimini art??r??r; ??ay ve kahve ise demir emilimini azalt??r.

Kalsiyum

Bebekler kemiklerinin ve di??lerinin geli??imi i??in gerekli olan kalsiyumu annelerinin kemiklerinden almaktad??r. Bu nedenle, gebelikte kalsiyum al??m??n?? art??rmak kemik yo??unlu??unuzu kaybetmenizi ??nleyecektir. G??nde 1000 ??? 1300 mg kalsiyum i??eren besinler al??nmal??d??r. S??t, yo??urt, peynir, f??nd??k, kuru baklagiller ve incir kalsiyumdan zengindir.

Gebelikte Uzak Durulmas?? Gereken Besinler

 • Alkol ve kafein:
  Gebelikte tamamen alkolden uzak durmak en iyisidir fakat e??er i??mek isterseniz haftada bir veya iki kadeh ??arap veya k??????k bir veya iki bardak bira i??ebilirsiniz. Kafein al??m??n??n gebelikte k??s??tlanmas?? gerekmektedir. Y??ksek oranda al??nan kafein d??????k do??um a????rl??kl?? bebe??e sahip olma riskini art??rmaktad??r. G??nde alabilece??iniz maksimum kafein miktar?? 200 mg???d??r. E??er bir tablet ??ikolata ile birlikte bir kahve i??erseniz bu orana ula??m???? olursunuz.
 • Baz?? peynirler (Rokfor peyniri gibi k??flenmi?? peynirler, brie, ke??i s??t??nden yap??lan peynirler)
  listeria denilen bir bakteri i??erebilir ve bebekler i??in zararl??d??r.
 • Pi??memi?? veya az pi??mi?? yumurta.
 • Pi??memi?? veya az pi??mi?? et ve et t??revleri:
  Etinizin ??ok iyi pi??irilmi?? oldu??undan emin olun. Salam, sosis gibi ??ark??teri ??r??nlerini ve karaci??er, b??brek gibi sakatatlar?? t??ketmeyiniz. ????plak elle pi??memi?? ete dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi ??ok iyi y??kay??n??z.
 • Y??ksek doz Vitamin A i??eren besinler ve multivitaminler
 • Baz?? deniz ??r??nleri:
  Gebelikte bir??ok bal??k ??r??n??n?? t??ketebilirsiniz ancak k??l???? bal??????, sardalye ve alabal??k gibi ya??l?? bal??klar ve ton bal?????? konservesi c??va i??erdi??i i??in yemeniz ??nerilmemektedir. Midye gibi pi??memi?? kabuklu deniz ??r??nleri baz?? bakterileri i??erdi??i i??in gebelikte yenmemelidir.