Gebelerimizin gebeli??in 13-14 haftas??ndan sonraki en ??nemli ??ik??yetlerinden bir tanesi bel ve s??rt a??r??lar??d??r. Bel a??r??lar?? genellikle 13-14 gebelik haftas??nda ba??lamakta 22-23 haftalar civar??nda da s??rt a??r??s?? eklenebilmektedir. Bel ve s??rt a??r??s??, bir??ok nedeni olmakla beraber genellikle a????rl??k merkezinin de??i??mesine ba??l?? s??rt ve bel kaslar??n??n zay??flamas??na ve buraya binen y??k??n artmas??na ba??l?? ortaya ????kar.

Yine kar??n kas??n??n zay??flamas?? bel ve s??rt a??r??lar??na neden olabilir, ??nemli bir nedeni de gebelik esnas??nda y??kselen Progesteron hormonudur. Bu hormon sadece bu b??lgeyi de??il t??m v??cudumuzu etkilemektedir.Bu hormonun g??revi Pelvisteki (??at?? g??lgesi) ba??lar?? gev??eterek do??umu kolayla??t??rmakt??r. Bel ve s??rt b??lgesindeki eklemlerdeki progesteron hormonuna ba??l?? gev??emede a??r??ya neden olmaktad??r.

A??r??n??n ??nlenmesinde duru?? ve oturu?? ??ekliniz ??n plana ????kmaktad??r. ??zellikle ayakta iken bebe??inizin a????rl?????? sizi ??ne do??ru ??ekece??inden a????rl??k merkezinizi arkaya do??ru kayd??rmak i??in hafif??e s??rt??n??z?? geriye atman??z ve belinizi ??ne do??ru itmeniz sizi rahatlatacakt??r. Yine otururken mutlaka bel b??lgenizin ufak bir yast??kla desteklenmesi uyurken destek i??in iki bacak aras??na yast??k koyman??z sizi rahatlatacakt??r.

Yere do??ru e??ilmelerinizde dizlerinizi k??rarak belinizi e??meden e??ilmeli ve s??rt??n??z d??zken normal pozisyonunuza d??nmelisiniz. Uzun s??reli hareketsiz ayakta durman??z ??ik??yetinizi artt??rabilir. B??yle bir durumda mutlaka s??k aral??klarla oturarak istirahat etmelisiniz.

S??rt ve bel a??r??lar?? olu??tu??unda ??ik??yetlerinizi azaltmak i??in kas kuvvetinizi artt??rmak gerekmektedir. Bu da , uzun y??r??y????ler s??rt ve bel b??lgesi kaslar??n??z?? gev??eme ve kuvvetlendirme egzersizleri (Gebelik Platesi gibi ) duru??unuzun desteklenmesi ile sa??lanabilir.

Masaj ve a??r??l?? b??lgeye orta derecede s??cak uygulamalar?? sizi rahatlatacakt??r.

A??r??n??z s??rekli ve hareketler ile art??yor ise mutlaka doktorunuz ile g??r????meniz gerekmektedir.