Normal bir gebelikte fizyolojik ve hormonal olarak ??nemli bir tak??m de??i??iklikler olu??maktad??r. Gebelikte ortaya ????kan human korionik hormon (hCG) tiroid fonksiyon testlerini etkilemektedir. Gebelikte hCG zay??f tiroide d??n??????r ve y??ksek seviyedeki hCG birinci trimesterde (ilk 12 hafta) triot stimulating hormonun az miktarda d??????????ne neden olmaktad??r ancak daha sonra gebelik boyunca normal seviyeye d??nmektedir.

??strojen serumdaki tiroit ba??lay??c?? protein miktar??n?? art??rmaktad??r. Ancak, serbest hormon (proteine ba??lanmam???? aktif hormon) genellikle normal kal??r. E??er TSH, serbest T4 ve serbest T3 gebelik boyunca normal ise tiroit bezi fonksiyonu genellikle normaldir. Trioit bezinin b??y??kl??????nde gebelikte art???? g??zlenmektedir. Gebeli??e ba??l?? guatr genellikle iyot eksikli??i olan b??lgelerde g??zlenmektedir.

Annenin tiroit fonksiyonlar?? ile bebek aras??nda ili??ki nedir?
??lk 10-12 gebelik haftas??nda tiroit hormon yap??m??nda bebek tamamen anneye ba??l??d??r. ??lk trimester sonunda bebe??in tiroit bezi tiroit hormonu ??retmeye ba??lar. Fakat bebek yeterli tiroit hormonu i??in gerekli olan iyot al??m?? i??in anneye ba??l?? kal??r. D??nya Sa??l??k Organizasyonu gebelikte yeterli tiroit hormonu sal????lanabilmesi i??in g??nde 200 mikrogram iyot al??m??n?? ??nermektedir.

Gebelik ve Hipertiroidizm

Hipertiroidizmin (Graves Hastal??????) anneye riskleri nelerdir?

Grave???s hastal?????? birinci trimesterde ba??layabilir veya bilinen ba??ka bir hastal?????? olan kad??nlarda alevlenebilir. Hipertriodizmin klasik semptomlar??na ilave olarak tedavi edilmemi?? hipertiroidizmi olan gebelerde erken do??um ve gebeli??in ciddi komplikasyonu olan preeklampsi ortaya ????kabilir. Buna ek olarak gebeler ??????nc?? trimesterde aktif Grave???s hastal?????? olanlar tiroid f??rt??nas?? olarak bilinen ??ok a????r hipertiroidizm ata???? geli??tirme riski y??ksektir.
Hipertiroidizmin bebe??i nas??l etkiler?
Grave???s Hastal?????? bebe??i ???? olas?? mekanizma ile etkileyebilir:

  1. Kontrol edilemeyen maternal hipertiroidizm fetal ta??ikardi (h??zl?? kalp at??m??), gebelik haftas??na g??re d??????k a????rl??kl?? bebek, erken do??um, ??l?? do??um ve olas?? do??umsal anomalilere yol a??abilmektedir. Bu nedenle annedeki hipertiroidizmi tedavi etmek ??nemlidir.
  2. Grave???s hastal?????? otoimmun bir hastal??k olup tiroid bezini situmule eden immunoglobinlerin (TSI) ??retimi sonucunda olu??maktad??r. Anne serumunda y??ksek seviyede TSI olmas?? ??????nc?? trimesterde bebekte hipertiroidizme neden olabilmektedir.
  3. Anti-tiroit tedavisi methimazole veya propylthiouracil ile yap??lmaktad??r. Bu iki ila??ta plasentay?? ge??erek bebekte guatra neden olabilir. Fakat yap??lan son ??al????malar iki ilac??nda gebelikte kullan??lmas??n??n g??venli oldu??u ve bebe??e zarar vermedi??i g??stermi??tir. ??nerilen m??mk??n olan en d??????k dozda bu ila??lar??n kullan??lmas??d??r.

Hipertiroidizm veya Grave???s Hastal?????? olan gebeler i??in tedavi olas??l??klar?? nelerdir?

Hafif hipertiroidizmi olanlar genellikle yak??n takibe al??n??r ve ila?? tedavisiz gebeliklerini sa??l??kl?? ge??irebilirler. Hipertiroidizm anti-tiroit tedavi gerektirecek kadar ciddi oldu??unda anti-tiroid ila?? tedavisi bir se??ene??i sunulmaktad??r. Tedavinin amac?? serbest T4 ve serbest T3 seviyelerini normal seviyedetutmak i??in verilmektedir. Annede hipotiroidizm geli??memesi i??in annenin tiroit fonksiyon testleri yak??ndan izlenmelidir. Radio-aktif iyot gebelikte plasentaya ge??erek bebe??in tiroit bezinden direkt olarak al??nd?????? i??in kullan??lmas?? kontra-endikedir.

Gebelik ve Hipotiroidizm

Gebelikte hipotiroidizmin en s??k nedenleri nelerdir?

Hipotiroidizmin en s??k nedeni otoimm??n hastal??k olan Hashimoto tiroididir. Yakla????k olarak kad??nlar??n %2,5???inde az olarak TSH seviyesinde y??kselme olabilir.Hipotiroidizmin anneye riskleri nelerdir?

Yetersiz veya tedavi edilmemi?? hipotiroidizm annede anemiye (kans??zl??k), kalp yetmezli??ine, pre-eklampsi, plasental anormalliklere, d??????k do??um a????rl??kl?? bebeklere ve do??um sonras?? kanamalara neden olabilmektedir. Bu komplikasyonlar daha ??ok ciddi hipotiroidizmi olan gebelerde olu??maktad??r. Hafif hipotiroidizmi olan gebelerin bir??o??unda bu bulgulara rastlanmaz veya gebeli??e ba??l?? olu??an semptomlar ile kar????t??r??labilinmektedir.Annedeki hipotiroidizmin bebe??e riskleri nelerdir?

Tiroit hormonu bebe??in beyin geli??imi i??in kritik bir hormondur. Hipotiroidizm ile do??an bebeklerde ciddi n??rolojik ve geli??imsel defektlere neden olmaktad??r. E??er hipotiroidizm do??umdan hemen sonra tedavi edilir ise bu geli??imsel anomaliler b??y??k ??l????de ??nlenebilir.

Annedeki hipotiroidizm bebe??in beyin geli??imine etkileri konusu kesin netlik kazanmam????t??r. Tedavi edilmemi?? maternal hipotiroidizm bebekteki beyin geli??imini olumsuz etkileyebilmektedir. Fakat b??t??n gebe kad??nlar??n tiroid fonksiyonlar??n??n taranmas?? konusunda bir fikir birli??i d??nyada mevcut de??ildir. Bir grup doktor kad??nlar gebe kalmadan ??nce veya gebe kald??ktan hemen sonra TSH ile tiroit fonksiyonlar??n??n taramas??n?? yapmaktad??r. E??er hipotiroidi mevcut ise tedavi dozu gebelikte artt??r??lmas?? gerekebilir. E??er TSH normal ise ileri bir tetkik ve tedaviye gerek yoktur.

Hipotiroidizmi olan kad??nlar gebelikte nas??l tedavi edilmelidir?

Gebelikte hipotiroidizmin tedavisi erkekler ve gebe olmayan kad??nlar ile ayn??d??r ve tiroit hormonu yeterli olarak tiroit hormonunun sentetik formu olan levothyroxine ile yerine konulur. Genellikle gebelikte levathyroxine ihtiyac?? %25-50 artmaktad??r. Tiroit fonksiyon testleri gebelik boyunca her 6-8 haftada bir yap??lmal??d??r. Demir tiroit emilimini azalt??ld?????? i??in tiroit ila??lar?? demir preparatlar?? ile birlikte al??nmamal??d??r.