Sonbahar ve k???? aylar?? gebe kad??nlarda ??st solunum yolu a????s??nda ??nemli riskleri beraberinde getirir. Gribal enfeksiyonlara vir??sler neden olmakta ve bu vir??slerin ??nemli ??zelli??i ??ok s??k olarak kendi yap??lar??nda de??i??iklik yapabilmeleridir. Bu de??i??iklik sayesinde ba????????kl??k sistemini a??arak d??nya ??ap??nda salg??nlara yol a??abilirler. Grip, hasta ki??ilerin solunum yolu salg??lar??yla ve bu salg??lar??n bula??t?????? e??yalar vas??tas?? ile bula????r. ??zellikle toplu ya??am alanlar??nda daha kolay yay??l??r.

Gribal enfeksiyon bula??may?? izleyen 1-3 g??n i??inde ??????me, titreme, ate??, halsizlik, i??tahs??zl??k, k??rg??nl??k, ba?? a??r??s??, g??zlerde yanma ve k??zarma, burun ak??nt??s??, kas ve eklem a??r??lar?? gibi belirtiler ile kendisini g??sterir. Yorgunluk ve uykusuzluk gibi fakt??rler ba????????kl??k sistemini zay??flatarak hastal????a yakalanmay?? kolayla??t??r??r. Gebelerde gribal enfeksiyonlar daha a????r seyredebilir. Bu sayd??????m??z belirtiler farenjit, tonsilit gibi di??er ??st solunum yolu enfeksiyomlar??nda g??r??lebilece??inden te??hisin bir hekim taraf??ndan konulup tedavi edilmesinde yarar vard??r. Gribal enfeksiyonlar??n tedavisinde antibiotiklerin yeri yoktur. Antibiotikler ancak zat??rree veya orta kulak iltihab?? gibi komplikasyon geli??ir ise kullan??l??r. Bu hastal??kta esas tedavi yatak istirahat??, bol s??v?? al??m??, ate?? var ise ate?? d??????r??c??ler ve gerekirse ??st solunum yolu salg??lar??n?? yumu??at??c?? ila??lar kullanmakt??r.

Hastal??ktan korunmada dengeli beslenme, hasta ki??iler ile ayn?? ortama payla??mamak, hijyen kurallar??na uyma ve d??zenli ya??am ??nemlidir. Ayr??ca, korumada grip a????s?? gebelerde 13. gestasyonel haftadan sonra yap??labilir. A????n??n koruyuculu??u ki??inin ba????????kl??k sistemi ve vir??s??n direncine ba??l?? olarak de??i??mektedir. Hastal??ktan tam olarak koruyamasa dakomplikasyonlar?? en aza indirmektedir.