D??zenli egzersiz kemiklerinizin ve kaslar??n??z??n geli??imine yard??mc?? olur, sizin sa??l??kl?? ve enerjik kalman??z?? sa??lar. Gebelik boyunca kad??nlar??n her g??n en az 30 dakika hafif veya orta derecede egzersiz yapmalar?? ???The American College of Obstetrics and Gynecology??? taraf??ndan ??nerilmektedir. Gebelikte y??zme, tempolu y??r??y????, kondisyon bisikletine binmek, d??????k derecede aerobik ve pilates yapmak en g??venilir egzersizlerdir. Gebelikte egzersizin yararlar??:

Gribal enfeksiyon bula??may?? izleyen 1-3 g??n i??inde ??????me, titreme, ate??, halsizlik, i??tahs??zl??k, k??rg??nl??k, ba?? a??r??s??, g??zlerde yanma ve k??zarma, burun ak??nt??s??, kas ve eklem a??r??lar?? gibi belirtiler ile kendisini g??sterir. Yorgunluk ve uykusuzluk gibi fakt??rler ba????????kl??k sistemini zay??flatarak hastal????a yakalanmay?? kolayla??t??r??r. Gebelerde gribal enfeksiyonlar daha a????r seyredebilir. Bu sayd??????m??z belirtiler farenjit, tonsilit gibi di??er ??st solunum yolu enfeksiyomlar??nda g??r??lebilece??inden te??hisin bir hekim taraf??ndan konulup tedavi edilmesinde yarar vard??r. Gribal enfeksiyonlar??n tedavisinde antibiotiklerin yeri yoktur. Antibiotikler ancak zat??rree veya orta kulak iltihab?? gibi komplikasyon geli??ir ise kullan??l??r. Bu hastal??kta esas tedavi yatak istirahat??, bol s??v?? al??m??, ate?? var ise ate?? d??????r??c??ler ve gerekirse ??st solunum yolu salg??lar??n?? yumu??at??c?? ila??lar kullanmakt??r.

Hastal??ktan korunmada dengeli beslenme, hasta ki??iler ile ayn?? ortama payla??mamak, hijyen kurallar??na uyma ve d??zenli ya??am ??nemlidir. Ayr??ca, korumada grip a????s?? gebelerde 13. gestasyonel haftadan sonra yap??labilir. A????n??n koruyuculu??u ki??inin ba????????kl??k sistemi ve vir??s??n direncine ba??l?? olarak de??i??mektedir. Hastal??ktan tam olarak koruyamasa dakomplikasyonlar?? en aza indirmektedir.