Sabah Bulant??lar??

Sabah bulant??lar?? yakla????k olarak %50 ??? 70 gebe kad??nda rastlanmakta ve genellikle 12. haftadan sonra sona ermektedir. Sabah bulant??lar?? sizi v??cudunuz i??in gerekli olan enerji ve besinlerden uzak tutmaktad??r ancak bu bebe??inizin organ geli??imi ve b??y??mesini etkilememektedir. Bu durumda yiyebildi??iniz besinleri al??n ve yeterli s??v?? ald??????n??zdan emin olun. Sabah bulant??lar??nda size yard??mc?? olabilecek ??neriler:

 • So??uk yemek
 • Donmu?? veya so??uk i??ecekler
 • Kraker ve patlam???? m??s??r gibi kuru yiyecekler tercih ediniz
 • G??nde 8 ??? 10 bardak s??v?? almak (yemek aralar??nda al??rsan??z ??i??kinli??inizi ??nlersiniz)
 • G??n boyunca az miktarda ve s??k yemek ya??am konforunuzu art??racakt??r

Konstipasyon (Kab??zl??k)

Konstipasyona ila?? kullan??m??, lifi az olan besin t??ketimi, az hareket ve v??cudunuzdaki hormanal de??i??iklikler gibi bir??ok ??ey neden olabilmektedir. G??nde 8 ??? 10 bardak s??v?? al??m?? ve lif oran?? y??ksek yiyecek t??ketimi size yard??mc?? olacakt??r.

Hemoroid

Hemoroid varik??z damarlar??n ??i??mesidir ve genellikle rektal b??lgede bulunmaktad??r. ??ok nadir olarak ka????nt??l?? ve a??r??l??d??r. Bazen rektal kanamaya neden olabilir. Bazen b??y??r ve an??sten d????ar?? ????kabilir. Hemoroid tedavisinde size yard??mc?? olabilecek ??neriler:

 • Etkilenen b??lgeye g??nde birka?? kez buz paketleri uygulay??n. Buz ??i??meyi ve rahats??zl??????n??z?? azaltacakt??r.
 • Etkilenen b??lgeye k??vette s??cak su banyosu yapt??rabilirsiniz.
 • Nazik??e her tuvaletten sonra bu b??lgeyi yumu??ak tuvalet ka????d?? ile temizleyin. Buradaki cildi nemlendirmek yard??mc?? olabilir.
 • Doktorunuzun ??nerdi??i topikal bir anestezik veya rahatlat??c?? ila??lar kullanabilirsiniz.

Mide Ek??imeleri

Mide ek??imeleri gebelikte ??ok s??k rastlanan bir durumdur. Progesteron hormonunun yemek borusu ve mide aras??ndaki sfinkteri (kapak) gev??etmesi, yine uterusun sindirim sistemine bask??s?? mide ek??imelerine neden olmaktad??r. Mide ek??imelerini hafifletmek i??in:

 • S??k aral??klarla ve az yemeniz midenize daha az y??k bindirecektir.
 • Ya?? i??eren ???fast-food??? t??ketmemeye dikkat ediniz.
 • Yemek yedikten sonra en az 45 dakika oturur pozisyonda olmaya ??zen g??steriniz.
 • Yast??????n??z?? yata????n??zdan 12 ??? 18 cm y??ksekte olmas??na dikkat ediniz.
 • Gerekirse anti-asit kullanabilirsiniz.

Gece Kramplar??

Bacak kramplar??n??n gebelikte neden daha fazla ortaya ????kt?????? bilinmemektedir. Fazla kilolar??n??z??n t??m y??k?? bacaklar??n??za binmesi bu kramplar??n nedeni olabilir ya da baca????n??za giden kan damarlar??na ve sinirlerine b??y??yen rahminizin neden oldu??u bas?? bu kramplar?? tetikliyor olabilir.

Bacak kramplar?? ikinci trimesterde sizi rahats??z etmeye ba??layabilir. Gebeli??iniz ilerledik??e ve karn??n??z b??y??d??k??e daha da k??t??ye gidebilir. B??y??k olas??l??kla bu kramplar?? en ??ok geceleri fark edeceksiniz.

Gece kramplar??nda size yard??mc?? olabilecek baz?? ??neriler:

 • Bacaklar??n??z?? ??st ??stte atm???? ??ekilde uzun zaman oturmaktan veya ayakta kalmaktan ka????n??n??z.
 • Bald??r kaslar??n??z?? d??zenli olarak g??n boyunca ve gece yatmadan ??nce birka?? kez gerilme hareketi yapt??r??n??z.
 • Otururken, yemek yerken veya TV seyrederken ayak bileklerinizi ??eviririniz.
 • Bacaklar??n??za binmesi bu kramplar??n nedeni olabilir ya da baca????n??za giden kan damarlar??na ve sinirlerine b??y??yen rahminizin neden oldu??u bas?? bu kramplar?? tetikliyor olabilir. Bacak kramplar?? ikinci trimesterde sizi rahats??z etmeye ba??layabilir. Gebeli??iniz ilerledik??e ve karn??n??z b??y??d??k??e daha da k??t??ye gidebilir. B??y??k olas??l??kla bu kramplar?? en ??ok geceleri fark edeceksiniz. Gece kramplar??nda size yard??mc?? olabilecek baz?? ??neriler: Bacaklar??n??z?? ??st ??stte atm???? ??ekilde uzun zaman oturmaktan veya ayakta kalmaktan ka????n??n??z. Bald??r kaslar??n??z?? d??zenli olarak g??n boyunca ve gece yatmadan ??nce birka?? kez gerilme hareketi yapt??r??n??z. Otururken, yemek yerken veya TV seyrederken ayak bileklerinizi ??eviririniz.
 • Magnesium takviyesinin baz?? gebelerde bu kramplarda yard??mc?? oldu??una dair baz?? kan??tlar bulunmaktad??r.

E??er kramp olu??ur ise hemen bald??r kaslar??n??za gerilme hareketi yapt??r??n??z: Baca????n??z?? uzat??n??z, ??nce ayak topu??unuzu daha sonra ba??parma????n??z?? nazik??e baca????n??z ??n??ne do??ru b??k??n??z. ??lk ba??ta bu a??r?? verebilir ancak daha sonra spazm gerileyecektir ve a??r??n??z ge??ecektir.

E??er bu kas a??r??s?? s??rekli ve daha ??nceki kramplardan farkl?? veya baca????n??zda ??i??me ve hassasiyet hisseder iseniz hemen doktorunuzu aray??n??z.