Gebeli??in 24. Haftas??ndan sonra ba??layan ??zellikle 28. Haftadan sonra artan el ve ayak ??i??meleri s??k kar????la????lan gebelik ??ik??yetlerindendir.
Genellikle gebeli??e ba??l?? hormonlar??n v??cutta su ve tuz tutmas??na nedeniyle ortaya ????kar ve gebeli??in normal bulgular??ndan kabul edilir. Gestasyonel ??dem olarakta adland??r??lan gebelerdeki bu el ve ayak ??i??meleri, genellikle ????leden sonra ortaya ????kan, ak??amlar?? artan ve sabahlar?? da kaybolan ??ik??yetler ??eklindedirler.

Ayaklarda bilek ve alt??, ellerde de elin ??st k??sm?? ve parmaklar etkilenir. Normal kabul edilen bu durumun d??????nda, ??zellikle ayaklarda diz kapa????n??n alt??na kadar y??kselen ve bas??ld??????nda iz b??rakan ??demleri ??nemsemek gerekmektedir. ????nk??, y??ksek tansiyon ile seyreden ve idrarda protein kayb?? bulgusu olan bu ??demler (halk aras??nda gebelik zehirlenmesi olarak adland??r??lan) Preeklampsi hastal??????n??n belirtisi olabilir, ve derhal doktorunuza bilgi vermeniz gerekir.

Gebelerdeki el ve ayak ??i??meleri ayakta kal??nma s??resi uzad??k??a ve veya bulunulan ortamlarda ??s?? art?????? oldu??unda daha ??ok g??r??l??r (??zellikle yaz d??neminde). Yine uzun s??reli oturularak i?? g??ren anne adaylar??nda da ??zellikle ayak ??i??meleri artmaktad??r.

Ayak ??i??melerinin ??nlenmesinde, bacaklar??n s??k aral??klarla kalp seviyesine y??kseltilmesi, s??rekli y??ksek ??s??ya maruz kal??nmamas??, zaman zaman tuz k??s??tlamas?? yap??lmas?? ve uzun s??reli oturarak i?? yapan anne adaylar??n??n da belli aral??klarda y??r??yerek dola????m??n??n sa??lanmas?? ??nemlidir. Yine ellerdeki ??i??meler i??in el ve ayaklarda ??i??me hissedildikten sonra y??z??k kullan??lmamas?? ??nerilir. Do??umu takip eden iki hafta i??erisinde t??m bu ??ik??yetler gerileyecektir.