Ne zaman?

Bu ultrasonografi genellikle 24 ile 40 gebelik haftas?? aras??nda yap??lmaktad??r.

Ama??lar??:
Ba??, kar??n ve femur kemi??inin ??l????m?? ile bebe??in geli??imi
Bebek hareketleri
Amnios s??v?? miktar??
Doppler ultrasonografi ile plasenta ile bebek aras??ndaki kan ak??m?? de??erlendirmektir.

Bu ultrasonografi ile bebekte geli??me gerili??i veya makrozomi ad?? verilen a????r?? b??y??me tan??s?? konulabilir. ??zellikle monokoryonik ikizlere (tek yumurta ikizi), bebekte geli??me gerili??i saptananlara, bebekte anemi (kans??zl??k) ????phesi veya annede pre-eklampsi, kronik hipertansiyon gibi hastal??klar mevcut ise Doppler ultrasonografi ??nerilmektedir.

Doppler ultrasonografi ile bebe??in en iyi zamanda do??urtulmas??na veya anne karn??nda tedavi yap??lma karar??n??n verilmesine yard??mc?? olmaktad??r.