Fetal Geli??im Evreleri yaz?? dizimizin ??????nc?? ve son b??l??m??nde gebeli??inizin 27. ve 42. Haftas??nda i??inizdeki kahraman??n geli??imini nas??l tamamlad??????n?? inceleyece??iz.
27. Hafta:??Bebe??iniz g??zlerini a????p kapatabilir ve parmaklar??n?? emer. Bu d??nemde h????k??r??klar??n?? fark etmeye ba??lars??n??z, bacaklar??n??zda da kramplar olu??mas?? normaldir.

28. Hafta:??Cilt alt??nda ya?? dokusu olu??maya ba??lar.Kirpikleri olu??mu??tur ve d????ar??dan gelen ????????a do??ru ba????n?? ??evirebilir.

29. Hafta:??Kafatas?? ve beyni b??y??meye devam ederken; milyonlarca sinir h??cresi(n??ronlar) olu??maya ba??lam????t??r. Bu d??nemde kahraman??m??z??n kemikleri sertle??meye ba??lad?????? i??in g??nde 200mg kalsiyuma ihtiyac?? vard??r. Yine bu hafta i??erisinde s??rt ??st?? yatt??????n??zda ba?? d??nmesi hissedebilirsiniz.

30. Hafta:??Bebe??iniz bu hafta i??erisinde ayd??nl??k ve karanl??k aras??ndaki fark?? anlamaya ba??lar.

31. Hafta:??Cildin alt??nda ya?? dokusu daha da artar. Kollar, bacaklar ve g??????s dolgunla??m????t??r. Bu hafta i??erisinde Braxton Hicks denilen kas??lmalar?? hissedebilirsiniz.

32. Hafta:??Sa??lar kafan??n tamam??n?? kaplar hale gelmi??, ayak ve el t??rnaklar?? uzamaya ba??lam????t??r.

v33. Hafta:??Bebe??inizin kafatas?? halen yumu??akt??r ve tam olarak birle??memi??tir. Cildindeki k??r??????kl??klar ve k??rm??z??l??klar daha da azalm????t??r.

34. Hafta:??Akci??erlerin tam olarak geli??ti??i bu haftalarda bebe??iniz d????ar??da ya??ayacak duruma gelir. Bu s??rada ya?? dokusu olu??maya devam eder.

35. Hafta:??Amnios s??v??s?? bu haftalarda en y??ksek seviyesine ula????r ancak giderek azalacakt??r. Kahraman??m??z gelecek birka?? haftay?? kilo almakla ge??irecektir.

36. Hafta:????nde gelen k??s??m (ba?? veya makat) a??a????da olup pelsive girme ihtimali y??ksektir. V??cudundaki k??llar??n b??y??k bir k??sm?? d??k??lm????t??r.

37. Hafta:??Bebe??inizin sa??lar?? 1,5 ??? 2 cm uzunlu??a kadar ula??abilir. Bu haftalarda vaginal ak??nt?? miktar?? ve Braxton Hickslerin (Kas??lmalar) s??kl?????? artacakt??r.

38. Hafta:??Bebe??iniz bu hafta i??erisinde sert yakalama hareketi yapabilir.

39. Hafta:??Kahraman??m??z??n cildi yenilenmi?? g??????s?? ve memesi ????k??k hale gelmi??tir.

40. Hafta:??Sa??lar?? ve t??rnaklar?? uzamaya devam eder ve bebe??in beklenen do??um tarihi gelmi??tir.

41. Hafta:??Amnios s??v??s?? azal??r.

42. Hafta:??Plasenta fonksiyonlar?? azal??r.

Art??k Fetal geli??im evreleri yaz?? dizimizin sonuna geldik. Kahraman??m??z d??nyaya gelmi?? ve hayat?? tan??maya ba??lam????t??r. Bu s??re??te bebe??inizin fiziksel ve psikolojik t??m ihtiya??lar?? ??ncelikle sizin sorumlulu??unuzda olacakt??r. Size, bebe??inize ve e??inize mutlu bir ??m??r diliyoruz.