Bir ??nceki hafta Fetal Geli??im evrelerinin birinci Trimester???ini incelemi??tik. Bu haftaki yaz??m??zda 14. ve 26. Haftay?? i??ine alan ??kinci Trimester d??nemini inceleyece??iz.

Bakal??m kahraman??m??z bu d??nemde ne gibi tepkiler veriyor:

??kinci Trimester (14 ??? 26 Gebelik Haftas??)

14. Hafta:??Bebe??iniz beyin uyar??lar??n?? almaya ba??lar ve y??z kaslar?? geli??mi??tir. Aln??n?? k??r????t??rabilir, ka??lar??n?? ??atabilir. ??nce lanugo ad?? verilen v??cut t??yleri olu??maya ba??lam????t??r.

15. Hafta:??Bebe??inizin g??zleri kapal?? ancak ?????????? hissedebilir duruma gelmi??tir. Amnios s??v??s??n?? yutabilir; bu akci??er geli??imi i??in gereklidir.

16. Hafta:??Kafas??n?? tutabilmektedir. Ayn?? zamanda ayak t??rnaklar?? uzamaya ba??layarak kan dola????m?? aktifle??mi??tir.

17. Hafta:??Kahraman??m??z??n duymas?? geli??mi??tir ve b??t??n eklemlerini oynatabilir hale gelmi??tir. Eklemlerdeki yumu??ak kartilaj, lastik k??vam??ndan daha serttir.

18. Hafta:??Bebe??iniz ayaklar??n?? ve kollar??n?? oynatmakla me??guld??r. Bu hareketleri daha hissetmediyseniz bu haftalarda hissedeceksiniz. Ciltten ge??en kan damarlar?? g??r??n??r; kulaklar kafadan d????ar??ya do??ru uzam????t??r.

19. Hafta:??Sa??lar kafadan ????kmaya ba??lam????t??r. Duyma, g??rme, dokunma, tat ve koku alma gibi duyular?? beyinde geli??mi??tir..

20. Hafta:??Cilt vernix caseosa denilen beyaz bir tabaka ile ??rt??l??d??r ve ba????rsaklar??nda mekonyum birikmeye ba??lar ve Uterusun tepesi bu haftada g??bek deli??i hizas??na ula????r.

21. Hafta:??G??z kapaklar?? ve ka??lar?? tam olarak olu??mu??tur. Bu d??nemde bacaklar??n??zda rahimin b??y??k damarlara bask??s?? nedeniyle varisler olu??abilir.

22.Hafta:??Kahraman??m??z??n Cildi k??r??????kt??r. Dudaklar?? daha belirgin hale gelir ve di?? tomurcuklar?? olu??maya ba??lar. Bu d??nemde g??z kapaklar?? hala kapal??d??r ancak g??zler olu??mu??tur.

23. Hafta:??Cilt pembe ve k??r??????kt??r, y??ksek sesleri duyabilmektedir. Ayr??ca bu d??nemde annenin ayaklar??nda ??dem olu??umu g??zlenebilir.

24.Hafta:??Kahraman??m??z??n a??z??ndaki tat alma tomurcuklar?? geli??ir. Akci??er geli??imi ba??lam????t??r. Anne cildinde, hafif ka????nt??lar olu??abilir.

25. Hafta:??Sa??lar??n??n rengi fark edilebilir. Ya?? dokusu olu??maya ve cildi daha da d??zle??meye ba??lam????t??r.

26. Hafta:??Kula??a giden sinirler geli??mi??tir. B??ylelikle kahraman??m??z seslere daha belirgin tepkiler verir. Ayn?? zamanda bu d??nemde Erkek bebeklerin testisleri a??a????ya inmeye ba??lam????t??r.

Kahraman??m??z??n maceras?? burada sona ermemi??tir. ??n??m??zdeki hafta son d??nem olan ??????nc?? Trimester d??nemini inceleyece??iz???