Bilin??li bir gebelik d??nemi hem anne hem de bebek a????s??ndan son derece ??nemlidir. Bebe??in olu??um, geli??im, do??um ve b??y??me a??amalar?? anne taraf??ndan ??zenli bir ??ekilde takip edilmeli, doktor kontrol??nde d??zenli olarak g??zlemlenmelidir.

K??????k kahramanlar??n nas??l meydana geldi??ini merak ediyorsan??z, gelin birlikte inceleyelim;

1.Hafta:
??Yumurtan??n geli??imi (folik??l) ve sperm ile birle??mesi (fertilizasyon) Fertilizasyondan 30 saat sonra ilk b??l??nme (2 h??creli), 72 saat sonra 12-16 h??creli d??nem (morula) ba??lam????t??r. 5.-6. G??nlerde gebelik rahim (uterus) i??erisine yerle??ir.

2.Hafta:??Embriyo ve plesentada yer alan katlar olu??mu??, uteroplesental kan dola????m?? ba??lam????t??r.

3.Hafta:
??Amnios zar?? ve n??ral t??p olu??mu??tur.

4.Hafta:
??Kahraman??m??z??n kalp bo??luklar?? olu??mu??, omurilik kemi??i kapanmaya ba??lam????, kan h??creleri, tiroit ve sinir sistemi olu??maya ba??lam????t??r.

5.Hafta:
??Kol ve bacak tomurcuklar?? geli??meye; g??z ??ukurlar?? olu??maya ba??lam????t??r. Ayn?? zamanda g??bek kordonunun, dirseklerin, ellerin ve ayaklar??n da geli??meye ba??lad?????? d??nemdir.

6.Hafta:
??Kulak, a????z ve burun ??ukurlar?? geli??meye ba??lam????; karaci??er pankreas ve idrar kesesi olu??mu??tur. Kahraman??m??z??n parmaklar??n??n olu??umu da bu d??nemde ba??lar.

7.Hafta:
??Bu d??nemde ba?? g??vdeden ayr????m????t??r. A????z bo??lu??uyla birlikte parmak aralar?? a????lmaya ba??lam????t??r. Retina pigmentasyonu ba??lam????, ??st dudak olu??mu??tur. Bu d??nemde bir de g??bek ba????n??n belirgin olarak f??t??kla??mas?? g??zlenir.

8.Hafta:
??Bu d??nemde uzuvlar uzamaya ba??lar. Bununla birlikte Kollar dirsek; bacaklar da diz seviyesinden k??vr??lm????t??r. El ve ayak parmaklar?? da ayn?? d??nemde serbestle??mi??tir. T??m bunlarla birlikte ayn?? d??nem i??erisinde y??z de belirginle??ir.

9.Hafta:
??Bu d??nemde ba?? g??vdeye oranla daha b??y??kt??r. G??z kapaklar??, d???? kulak ve genital organlar??n bi??imlenmesi ba??lam????t??r.

10.Hafta:
??Parmak u??lar??, testisler veya yumurtal??klar bu d??nemde ayr??????r.

11.Hafta:
??Bu d??neme dek daha d???? k??s??mda bulunan g??zler i??eriye do??ru yerle??ir, kulaklar anatomik yerindedir ve kahraman??m??z d????ar??dan gelen sesleri bu d??nemde alg??lamaya ba??lar.

12.Hafta:
??Kahraman??m??z??n kafas??nda ve uzun kemiklerinde kemikle??me ba??lam????, d???? genital organlar?? geli??mi??tir. Ba????rsaklar g??bek kordonundan kar??n i??ine iner ve refleks hareketleri ba??lar.

13.Hafta:
??Birinci trimesterin son haftas??nda kahraman??m??z??n t??rnaklar?? ve ba????rsaklar??n??n geli??imi ba??lar.

Tabii Hik??ye burada sona ermez, ??n??m??zdeki hafta kahraman??m??z??n ikinci Trimester (14-26 Gebelik Haftas??) d??nemini incelemeye alaca????z.