Gebelik d??neminde anne kan??nda hem anneye, hem de bebe??e ait genetik yap??lar bulunmaktad??r. Gebeli??in 10. haftas??ndan itibaren yap??lan testlerle anne kan??nda bebe??e ait genetik bilgilere ula????larak bebekte Down Sendromu riski de??erlendirilebilmektedir.

G??n??m??zde Down Sendromu tan??s??n??n konmas??nda; ??kili, ????l??, D??rtl?? ve ??ntegrin tarama testleri yap??lmakta, risk art?????? tespit edilen anne adaylar??nda ileri bir tetkik olan CVS (cordon villus biopsisi) veya amniosentez ??nerilmektedir. Ancak CVS ve amniosentez bebe??in bulundu??u ortama d????ar??dan yap??lan m??dahelelerdir ve her iki testde de yakla????k 200 uygulamada bir bebek kayb?? riski vard??r.

Yeni y??ntemde ise, tarama testlerinde Down Sendromu risk art?????? tespit edilen anne adaylar??nda veya iste??e ba??l?? olarak anneden al??nan kanda bebe??e ait h??crelere ula????larak hi??bir gebelik kayb?? riski olmadan daha g??venli ve do??ruluk oran?? y??ksek Down Sendromu risk de??erlendirmesi yapmak m??mk??n. Bu test 10 hafta ve ??zerindeki gebelerde hem kolayl??k, hem g??venlik, hemde y??zde y??ze yak??n do??ruluk oran??yla g??venirlik sa??lad?????? i??in tercih etti??imiz bir y??ntemdir.