Ne zaman?
Bu ultrasonografi 11 hafta ile 13 hafta 6 g??n aras??nda yap??labilmektedir.

Ama??lar??
Bu gebelik haftas??nda yap??lan ultrasonografi muayenesinin ama??lar??:

  1. Gebeli??in ya????n?? hesaplamak, bebe??in kalp at??m??n?? ve fetus (bebek) say??s??n?? belirlemektir. ??kiz gebeliklerde bebeklerin ayn?? plasentaya veya ayr?? plasentaya sahip olduklar??n?? belirlemek ve gebeli??in takibini planlamak gerekmektedir.
  2. A??a????daki ??l????mleri birle??tirerek her bir fetus i??in Down???s Sendromu riskini FMF software program?? kullanarak hesaplamak:
   • Anne ya????
   • Ense kal??nl?????? (nukal translusensi)
   • Bebek kalp h??z??
   • Burun kemi??i
   • Kalbin trik??spit kapa????ndan ge??en kan ak??m??
   • Duktus venozusdan ge??en ak??m
   • Plasentaya ait iki hormonun anne kan??ndaki seviyesi: PAPP-A ve serbest ??-hCG

Ultrasonografiden sonra kromozomal anomaliler (Down???s Sendromu gibi) ki??iye ??zg?? risk hesaplan??r ve riskin ??nemi ve ileri invaziv test (Amniosentez veya koryon vill??z ??rneklemesi) hakk??nda aileye dan????manl??k verilmektedir.

 1. Bebe??in anatomisi incelenir. Bebe??in midesi, mesanesi, kafas?? ve uzuvlar?? 11 ile 13. gebelik haftas??nda muayenesi yap??labilmektedir. 20. Gebelik haftas??nda yap??lan anomali ultrasonografisi ??nemli olmas??na ra??men b??y??k yap??sal anomalisi olan bebekler 11 hafta ile 13. gebelik haftas??nda yap??lan ultrasonografi muayenesinde tan??s?? konulabilir.
 2. Gebelikte ortaya ????kan hipertansiyon hastal??klar??n riskini belirlemektir. Pre-eklampsi anne ve bebek kayb??na yol a??abilecek kadar ciddi komplikasyona neden olabilen ve gebeliklerin yakla????k %2???sinde g??r??len bir hastal??kt??r. Her bir gebeye ??zg?? pre-eklampsi riski 11 ??? 13. gebelik haftas??nda a??a????daki parametrelerin ??l????m??n??n anneye ait fakt??rlerin birle??tirilmesi ile hesaplanabilmektedir:
 • Uterin arter pulsalite indeksi (PI)
 • Anne kan bas??nc??
 • Anne serum PAPP-A

Y??ksek riske sahip olan gebelerde anne ve bebek yak??ndan takibe al??n??r ve geli??ebilecek ciddi komplikasyonlar??n semptomlar?? ve bulgular?? hakk??nda bilgi verilmektedir.